Σκοπος & Στοχοι

Το έργο «Αναπτύσσουμε τις ικανότητές μας μαζί: Δημιουργία ευρωπαϊκών Δικτύων Πανεπιστημίων και Κοινωνίας των Πολιτών για την προώθηση της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης σε θέματα μετανάστευσης, ασφάλειας και αειφόρου ανάπτυξης σε ένα αλληλοεξαρτώμενο κόσμο» (InterCap) είναι ένα τριετές έργο που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2017 και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2020 και χρηματοδοτείται από το ταμείο EuropeAid της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις ανησυχητικές αντιλήψεις της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης σε θέματα (αν)ασφάλειας και πιθανών κινδύνων που επηρεάζουν την κατανόηση της μετανάστευσης και της αειφόρου ανάπτυξης, αλλά και του ρόλoυ, των ευθυνών και του τρόπου ζωής των πολιτών σε έναν αλληλοεξαρτώμενο κόσμο.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το InterCap συγκεντρώνει 13 οργανισμούς από 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης -που ειδικεύονται σε θέματα κατάρτισης εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, αειφόρου ανάπτυξης και μετανάστευσης- σε συνεργασία με 40 συνέταιρους από όλη την Ευρώπη (τοπικές αρχές, υπουργεία, πανεπιστήμια και την Κοινωνία των Πολιτών). Προτεραιότητές μας αποτελούν: η σύσταση ευρωπαϊκών δικτύων ανάμεσα σε πανεπιστήμια και οργανισμούς από την Κοινωνία των Πολιτών, η ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών φορέων και η προώθηση της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης με έμφαση σε θέματα μετανάστευσης, ασφάλειας και αειφόρου ανάπτυξης σε έναν ολοένα και πιο αλληλοεξαρτώμενο κόσμο.

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της κριτικής κατανόησης από εκπαιδευτικούς φορείς σε θέματα μετανάστευσης και αειφόρου ανάπτυξης, στο ευρύτερο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τις αλληλένδετες σχέσεις σε έναν αλληλοεξαρτώμενο κόσμο και κυρίως τη σύνδεση με θέματα (αν)ασφάλειας και πιθανών κινδύνων.

Πιο συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος του έργου, οι εταίροι του InterCap επιδιώκουν:

  • Να διασφαλίσουν συνοχή και συνέπεια στην υλοποίηση της αναπτυξιακής εκπαίδευσης σε θέματα μετανάστευσης, αειφόρου ανάπτυξη και αλληλεξαρτήσεων σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.
  • Να ενισχύσουν τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτών από οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών και πανεπιστημίων, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής εκπαίδευσης.
  • Να παράσχουν ποιοτικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο που περιλαμβάνει τη χρήση βασικών παιδαγωγικών μεθόδων για την αναπτυξιακή εκπαίδευση.

Το InterCap λοιπόν επιδιώκει να διερευνήσει και να ενισχύσει τη σύνδεση μεταξύ της παροχής ποιοτικής αναπτυξιακής εκπαίδευσης και της διαμόρφωσης ορθών αντιλήψεων για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη, αξιοποιώντας τεκμηριωμένες πρακτικές, προωθώντας καλές πρακτικές και δημιουργώντας συνέργειες ανάμεσα σε εμπλεκόμενους φορείς.

Το έργο αντλεί εμπειρία και γνώσεις από τις ακόλουθες συμμετοχικές εκπαιδευτικές μεθόδους::

  1. Φιλοσοφία για Παιδιά (Philosophy for Children – P4C),(P4C), που εστιάζει στη σκέψη, τη λογική και την αμφισβήτηση και συνδέεται επίσης με την ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη.
  2. Ανοιχτοί Χώροι για Διάλογο και Έρευνα (Open Spaces for Dialogue and Inquiry – OSDE), (1) που αναφέρονται στη δημιουργία ανοικτών και «ασφαλών» χώρων για κριτική σκέψη και συζήτηση για παγκόσμια θέματα
  3. Θέατρο για τη Ζωή (Theatre for Living – T4L), που αναφέρεται στην ανάπτυξη διαλόγου για σύνθετα ζητήματα μέσα από τη χρήση της δυναμικής, συμβολικής και συναισθηματικής γλώσσας του θεάτρου.